Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Finansowanie działalności

Zakładając własną działalność gospodarczą, dobrze jest mieć początkowy kapitał, który sfinansuje pierwsze wydatki inwestycyjne (np. adaptacja lokalu, maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy, pierwsze zatowarowanie lub początkowe koszty najmu lokalu, samochód).

Do tradycyjnych form finansowania należą:

  • kredyt bankowy
  • leasing

Młodym przedsiębiorcą przeważnie trudno jest ubiegać się o kredyt bankowy, gdyż nie mają zdolności kredytowej. Trochę łatwiej może być, jeżeli równocześnie pracujemy na umowę o pracę, na podstawie której bank udzieli kredytu gotówkowego z przeznaczeniem na dowolny cel lub jeżeli zdolność kredytowa może być liczona z uwzględnieniem innego członka rodziny albo osoby bliskiej lub kredyt może być poręczony przez taką osobę.

Nieco łatwiej jest uzyskać leasing, jednakże przedmiotem umowy leasingu przeważnie są przedmioty, czyli samochody, urządzenia (np. piec, express do kawy, maszyny do czyszczenia itp.), przy czym wówczas może być konieczne wniesienie wysokiego wkładu własnego na poziomie kilkudziesięciu procent wartości przedmiotu leasingu. Możemy mieć jednak problem z finansowaniem nakładów na remont lub adaptację lokalu albo pierwsze zatowarowanie i koszty bieżące.

Nowo powstające firmy lub zakładane przez osoby w wieku 50+ lub z określonych terenów (np. wiejskich) mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania, dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach. Do takich form finansowania zaliczyć można:

  1. dotacje z urzędów pracy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prezydent miasta (starosta) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie uprawnionej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie. Wysokość przyznanych środków nie może jednak przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W Warszawie dystrybucją tych środków zajmuje się urząd pracy. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie urzędu (http://www.up.warszawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=159);

  1. dotacje z Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)
Instytucje otoczenia biznesu to instytucje oferujące przedsiębiorcom szeroko rozumiane usługi wspierające. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z zakładaniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo itp. Do instytucji otoczenia biznesu należą np. stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, które w swoich celach statutowych mają rozwój przedsiębiorczości, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe. Oferta IOB może różnić się w zależności od regionu. Więcej informacji na temat instytucji otoczenia bBiznesu działających na Mazowszu znajdziesz tutaj (http://www.innowacyjni.mazovia.pl/projekty/wspolpraca-z-mazowieckimi-organizacjami-otoczenia-biznesu/);
  1. dotacje i preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) działających w 16 województwach oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 6.2 osoby planujące założenie własnej firmy również mogą starać o jej dofinansowanie. Na ogół dofinansowanie to jest wyższe niż z urzędu pracy i wynosi ok. 40 000 zł. Nie jest także wymagany tutaj status osoby bezrobotnej. W przypadku RPO więcej informacji można znaleźć na stronach urzędów marszałkowskich. RPO województwa mazowieckiego znajdziesz tutaj (http://rpo.mazovia.pl/). W przypadku POKL realizacją zadań związanych z dofinansowaniem działalności gospodarczej zajmuje się albo urząd marszałkowski (http://www.mazovia.pl/), albo Wojewódzki Urząd Pracy (http://wup.mazowsze.pl/new/). W województwie mazowieckim specjalną instytucją zajmującą się dystrybucją środków unijnych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (http://mazowia.eu/). Na jej stronach znajduje się szereg praktycznych informacji, gdzie poszukiwać wsparcia w zakresie finansowania działalności gospodarczej. Wobec zmiany perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, a tym samym zmiany sposobu wydatkowania funduszy, warto na bieżąco poszukiwać informacji o możliwych źródłach finansowania działalności gospodarczej;
  1. specjalne programy europejskie (np. Jeremie)
Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest formą wsparcia finansowego oferowanego mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, także podmiotom, które rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą. Celem inicjatywy jest pomoc firmom, które rozpoczynając działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Więcej o programie JEREMIE możesz przeczytać tutaj (http://www.jeremie.com.pl/);
  1. preferencyjne pożyczki z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych
Fundusze Pożyczkowe stanowią rodzaj finansowego instrumentu utworzonego w celu wspierania określonego typu działalności. Niektóre z nich zajmują się udzielaniem pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, także tych rozpoczynających działalność. W województwie mazowieckim działa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy (http://mrfp.pl/) utworzony przez samorząd województwa mazowieckiego. Początkujący przedsiębiorcy, w zależności od profilu działalności, mogą również skorzystać z oferty MIŚ Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z Mazowsza (http://www.fdpa.org.pl/pl/fundusze-poyczkowe/mis) uruchomionego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa;
  1. dotacje z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na działalność w formie spółdzielni socjalnych
Spółdzielnie socjalne stanowią szczególny przykład działalności gospodarczej. Działając w części w oparciu o prawo spółdzielcze, w części o prawo gospodarcze, realizują oprócz celów biznesowych także cele społeczne. Inkubacją takich podmiotów oraz udzielaniem im wsparcia finansowego zajmują się Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie ekonomiaspoleczna.pl (http://www.ekonomiaspoleczna.pl/).

Oferty finansowania w powyższym zakresie dosyć szybko się zmieniają, niektóre formy finansowania są aktualne do czasu wyczerpania środków. Planując działalność gospodarczą, warto na bieżąco zdobywać i monitorować informacje w powyższym zakresie – najprostszym sposobem jest poszukanie takich informacji w wyszukiwarkach internetowych, samodzielna wizyta w lokalnych urzędach pracy i zapytanie o aktualnie dostępne formy wsparcia lub takie, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.Powrót