Nawigator przedsiębiorczości

Słownik

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Akcyza

Akcyza lub podatek akcyzowy jest to podatek pośredni nakładany na wyroby konsumpcyjne.


Amortyzacja

Amortyzacja jest stosowana by przypisać cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu jego użytkowania. Amortyzacja to miesięczny koszt jaki ponosi przedsiębiorca, który jednocześnie zmniejsza wartość netto środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Najczęstszym stosowanym rozwiązaniem jest amortyzacja liniowa która równomiernie rozkłada cenę nabycia na czas ekonomicznej użyteczności. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym określone są maksymalne stawki amortyzacji.


Bilans

Zestawienie majątku firmy i źródeł jego finansowania.


Biuro rachunkowe

Jednostka prawna – najczęściej firma – działającą w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy księgowe. W imieniu swoich klientów prowadzi pełną dokumentację księgowo-rachunkową m.in. księgi przychodów i rozchodów, księgi z wynagrodzeniami dla pracowników, a także rozliczenia podatkowe (np. PIT, VAT). Aby biuro rachunkowe mogło świadczyć usługi, zgodnie z ustawą o rachunkowości, musi posiadać licencję wydaną przez Ministra Finansów.


Biznes plan (opis przedsięwzięcia)

Narzędzie (najczęściej zestaw dokumentów) wykorzystywanych przy ocenie przedsięwzięć biznesowych. Najczęściej sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firm albo w celu uzyskania finansowania (kredytu). Jego częściami są m.in. analiza rynku, analiza SWOT i analiza finansowa.

Polecane strony: http://www.biznes-plan.pl/definicja_biznes_planu.html


Blended learning

Metoda edukacyjna będąca połączeniem e-learningu i tradycyjnego uczenia się w sali. Uczestnicy spotykają się np. na początku i końcu procesu edukacji a pomiędzy spotkaniami uczestniczą w e-learningu.


CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja w zarządzaniu, która mówi o tym, że firmy dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach prace na rzecz społeczności i środowiska w którym funkcjonują. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za inwestycje w zasoby ludzkie, środowisko i relacje z wszystkimi grupami interesu, a nie tylko za spełnienie wymogów formalnych i prawnych. Przykładami działań CSR jest uczestnictwo w akcjach charytatywnych i wspieranie wybranych celów społecznych (również zachęcanie pracowników do wspierania tychże celów).

Polecane strony: http://www.parp.gov.pl/index/index/1711


Dane osobowe

Pojęcie wprowadzone Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przedsiębiorca zobowiązany jest chronić dane osobowe osób, w których posiadanie wszedł zgodnie z cytowaną Ustawą (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Polecane strony: http://www.giodo.gov.pl


Dochód

Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym powinny być to koszty uzyskania przychodu z tego samego źródła. Nadwyżka przychodów nad kosztami generuje dochód, nadwyżka kosztów nad przychodami generuje stratę.


Dokumenty księgowe

Dokumenty księgowe są to dowody, na podstawie których dokonano zapisów księgowych (np. rachunek, faktura VAT), m.in. Dotyczących sprzedaży i wygenerowanych w firmie kosztów. Dokumenty te powinny być kompletne (dla każdego dokumentu określony jest wymagany zestaw informacji), rzetelne i nie mogą zawierać błędów księgowych.

Polecane strony: http://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/66,369,7,Ksiega-dla-rozpoczynajacych-dzialalnosc.html