O projekcie

ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

 

Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących osób po 50 roku życia. Cel ten został sformułowany w odpowiedzi na problem wypadania z rynku pracy osób po 50 roku życia i ich dezaktywizacji zawodowej.

ACTIV 50 + to projekt innowacyjny, w ramach którego wypracowywane są narzędzia, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomocy przy podnoszeniu konkurencyjności tych osób na rynku pracy.

Produkty, które powstają w ramach projektu wzmocnią pozycję osób po 50 roku życia, jako wartościowych pracowników, posiadających cenne doświadczenie, które może być wykorzystane zarówno w pracy na etacie jak i przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji osób pracujących po 50 roku życia jest przygotowanie i upowszechnienie wśród pracodawców Poradnika polityki zarządzania wiekiem w MŚP wraz z filmem promującym zarządzanie wiekiem i równoeść szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Jest to publikacja, która opisuje kwestię zarządzania wiekiem i korzyści jakie może przynieść pracodawcy pracownik po 50 roku życia. W publikacji znajdują się porady dla tych, którzy będą chcieli te rozwiązania wdrażać w swoich firmach. W poradniku zostało opisane kilkanaście praktyk zarządzania wiekiem – od bardzo prostych, niewymagających dużych nakładów i skomplikowanych rozwiązań, do kompleksowych strategii. Dzięki temu każdy pracodawca będzie mógł wśród nich znaleźć rozwiązanie odpowiadające jego potrzebom i możliwościom.
Za opracowanie poradnika odpowiada Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kolejnym rozwiązaniem jakie powstaje w projekcie ACTIV 50+ jest Narzędzie diagnozujące kompetencje zawodowe osób pracujących w wieku 50+ w formie testu online. Będzie ono służyło ocenie dwóch grup kompetencji – po pierwsze – kompetencji, które wpływają na efektywność pracy w organizacjach (organizowanie pracy, współpraca, orientacja na cel) po drugie – trzech kompetencji przedsiębiorczych (proaktywność, innowacyjność, podejmowanie skalkulowanego ryzyka).
Za opracowanie produktu odpowiada Akademia Leona Koźmińskiego.

W projekcie przewidziano również rozwiązanie dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Służyć ma temu Nawigator przedsiębiorczości. Narzędzie to pomoże kompleksowo, w prosty i przystępny sposób w uzyskaniu wsparcia na temat prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności przygotowania biznes planu oraz jego wstępnej weryfikacji. Krok po kroku będzie wskazywał jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność.
Za opracowanie produktu odpowiada m.st. Warszawa.

Ostateczna wersja ww. produktów zostanie udostępniona na stronie internetowej Centrum Przedsiębiorczości Smolna w II kwartale 2015 r.

Wartość projektu:
1 977 573,92 zł (dofinansowanie 100% w tym 85% EFS i 15% Budżet Państwa)

Okres realizacji:
01.04.2013 – 30.06.2015

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie