Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Zawieszanie i likwidacja działalności gospodarczej

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Zawieszanie działalności gospodarczej

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy na formularzu wniosku o wpis do CEIDG-1. Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć:

 • on-line – jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;

 • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zarówno data rozpoczęcia, zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych – warto wtedy skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny;

 • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku urząd gminy lub CPS wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wpis jest dokonany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS. Nie ma potrzeby osobistego chodzenia do tych urzędów w celu zawieszenia działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najpóźniej w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Procedura jest bardzo podobna jak w przypadku zawieszania działalności gospodarczej.

Więcej informacji o zasadach zawieszania lub likwidacji działalności gospodarczej możesz znaleźć na stronie internetowej CEIDG.