Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Utworzenie konta bankowego dla firmy

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: „Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro (…)”. Poza powyższymi regulacjami nie ma obowiązku posiadania firmowego konta bankowego. Jednakże w praktyce jest ono przydatne do prowadzenie rozliczeń firmowych.

Więcej na temat form opodatkowania znajdziesz w Bazie wiedzy.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jest to jednak spore ułatwienie w codziennej pracy, np. przy wystawianiu ręcznie faktur lub przy wizytach w urzędach. Również partnerzy biznesowi (handlowi) mogą wymagać czasami, aby dla uwiarygodnienia umowy oprócz podpisu była również firmowa pieczątka. Pieczątkę firmową można wyrobić w wielu usługowych punktach. Jakie informacje powinna zawierać pieczątka firmowa? Ważne elementy to: pełna nazwa firmy – zgodna z tą podaną w ewidencji gospodarczej, z imieniem i nazwiskiem właściciela firmy, adres siedziby firmy, NIP, REGON.