Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Określenie zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i zgłoszenie do ZUS

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Następnym krokiem jest wizyta w najbliższym Oddziale lub Inspektoracie ZUS (jednostce terenowej ZUS). System CEIDG przesyła do ZUS tylko informację o tym, że powstała nowa firma jako płatnik składek i zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie zgłasza jednak osoby prowadzącej działalność jako osoby ubezpieczonej. Dlatego w jednostce terenowej ZUS trzeba złożyć wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego) i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy. Zgłoszenia można dokonać on-line w e-inspektoracie ZUS, ale przesyłane w ten sposób dokumenty muszą mieć kwalifikowany e-podpis. Można również w jednostce terenowej ZUS (Oddziale lub Inspektoracie) wypełnić blankiet druku ZUS ZUA i złożyć go na miejscu w punkcie obsługi klienta. Na druku ZUS ZUA należy wpisać datę rozpoczęcia działalności. Data ta nie musi być tożsama z dniem złożenia wniosku, może być późniejsza. Warto jednak pamiętać, że jest to termin, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że od tego momentu ZUS rozpoczyna naliczanie składek.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (o ile nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę ani umowę zlecenie) nie ma obowiązku comiesięcznego składania do ZUS zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA, ponieważ informacje podane na tym druku kopiują się w systemie ZUS na indywidualnym koncie płatnika składek. Przedsiębiorca działający samodzielnie (bez pracowników) nie musi również składać do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych na druku ZUS DRA. Składanie ich staje się konieczne w przypadku zatrudnienia pracownika i odprowadzania z tego tytułu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej na temat form opodatkowania znajdziesz w Bazie wiedzy.