Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Odpowiadając na pytania w poprzednich sekcjach biznesplanu miałeś/aś okazję zastanowić się i przeanalizować poszczególne aspekty prowadzenia swojego przedsiębiorstwa. Zdefiniowałeś/aś cele swojej firmy, opisałeś/aś ofertę produktów oraz planowaną organizację firmy. Przyjrzałeś/aś się również temu, jak funkcjonuje Twoja przyszła konkurencja i zaplanowałeś/aś własną promocję.

Poszczególne elementy w/w opisu przedsięwzięcia będą zmieniać się w trakcie prowadzenia działalności. Dzisiejszy rynek wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dopasowywanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zmiany, które zachodzą, mogą wynikać ze zmian w całej gospodarce (ogólnej sytuacji ekonomicznej, zmiany kursów walutowych itd.), w Twojej branży (nowi konkurenci na rynku, zmieniające się przepisy i prawo, nowe technologie), mogą również wynikać z wewnętrznej organizacji Twojego przedsiębiorstwa.

Umiejętność przewidywania i wykorzystywania zachodzących zmian na swoją korzyść będzie kluczowa dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, by cyklicznie (co kilka tygodni, co miesiąc) przerwać bieżącą pracę i spojrzeć na swoją działalność z wyższego poziomu ogólności, by ocenić, czy obecny kształt firmy spełnia oczekiwania, czy nie dzieje się nic niepokojącego, co wymaga naszej reakcji, czy nasze cele są realizowane w coraz większym stopniu.

Istnieje kilka bardzo przydatnych narzędzi, które pomagają oceniać efektywność firmy, jej mocne i słabe strony. Jednym z nich jest analiza SWOT, którą przeprowadzisz w tym rozdziale. Analiza SWOT służy ocenie przedsięwzięcia, dzieląc informacje na 4 grupy:

  • S (Strengths) – mocne strony; wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu – są to czynniki wewnętrzne;

  • W (Weaknesses) – słabe strony; wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu – są to czynniki wewnętrzne;

  • O (Opportunities) – szanse; wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany – są to czynniki zewnętrzne;

  • T (Threats) – zagrożenia; wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej – są to czynniki zewnętrzne.

Opisując mocne i słabe strony (litery S i W z powyższego podziału), analizujemy uwarunkowania wewnętrzne przedsięwzięcia, np.: znajomość i odpowiadanie na potrzeby rynku; kwalifikacje członków/pracowników; doświadczenie członków; silna motywacja do założenia przedsiębiorstwa; staranne przygotowanie do rozpoczęcia/prowadzenia działalności; zasoby/brak zasobów lokalowych; odpowiednie/brak odpowiednich dla danego przedsięwzięcia kwalifikacji zawodowych członków; mała rotacja/duża rotacja pracowników i członków, wystarczające lub niewystarczające środki na rozpoczęcie/rozwijanie działalności na odpowiednim poziomie; wsparcie/brak wsparcia merytorycznego; sprawne/słabe zarządzanie, administrowanie, organizacja przedsięwzięcia; dobra komunikacja/problemy z komunikacją w przedsiębiorstwie; posiadanie/brak referencji.

Opisując szanse i zagrożenia (litery O i T z powyższego podziału), analizujemy uwarunkowania zewnętrzne przedsięwzięcia, np.: wysoki/niski poziom współpracy z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi czy samorządem terytorialnym (jeśli planowana); możliwość skorzystania ze wsparcia PARP dla mikro i małej przedsiębiorczości; możliwość/brak możliwości otrzymania kredytów bankowych, w tym na preferencyjnych warunkach; wzrost obciążeń kosztów pracy; niedotrzymywanie terminów przez klientów; narzucanie warunków przez dużych klientów; niestabilność rynku; chwiejne kursy walutowe.


Zadania

Analiza SWOT Twojej firmy

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Weryfikacja analizy SWOT

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem to ostatnia z proponowanych przez nas części biznesplanu, którą chcielibyśmy, abyś opracował/a. Dzięki niej zobaczysz swoje mocne strony i czynniki sprzyjające powodzeniu otwieranego przez Ciebie przedsiębiorstwa. Co ważniejsze, znasz już Twoje słabe strony i zagrożenia. Dzięki temu możesz się na nie przygotować i pracować nad zmniejszeniem ich negatywnego wpływu.