Moduł I: Czym jest firma?

Firmy w przestrzeni gospodarki rynkowej

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Przedsiębiorcą jest zarówno osoba, która sama (jednoosobowo) prowadzi działalność gospodarczą, jak i taka, która zatrudnia pracowników (różną liczbę), jak również taka, która wchodzi w skład grupy osób wspólnie prowadzących przedsięwzięcie gospodarcze (najczęściej dwie, trzy). W pierwszym i drugim przypadku jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w trzecim osoba prawna (spółka). Firmy prowadzone przez osoby fizyczne są wpisane do jawnego rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Spółka może być założona przez osoby fizyczne (lub osobę fizyczną) oraz inne osoby prawne (osobę prawną). Są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, który również jest jawny.

Wykorzystując Nawigator Przedsiębiorczości, będziemy głównie analizowali i rozważali prowadzenie firmy przez osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy będzie zatrudniać pracowników, czy nie. Firma może oczywiście korzystać z zewnętrznych wykonawców, czyli kupować usługi u innych przedsiębiorców. Bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prawna, niezależnie od wielkości zatrudnienia i posiadanego majątku, wszystkie firmy łączy jeden cel gospodarczy – osiągnięcie zysku, a właściwie jego maksymalizacja.

W języku potocznym słowo „firma” jest używane zamiennie z pojęciem „przedsiębiorstwo”. Dla potrzeb naszych rozważań przyjmiemy, że chodzi o pewien podmiot odrębny od innych, prowadzony przez konkretną osobę, która organizuje i prowadzi proces produkcji albo pośredniczy w obrocie towarami (czy surowcami), czyli prowadzi sprzedaż albo świadczy usługi. Już na podstawie tych wiadomości nietrudno się domyśleć, że przedsiębiorstwa różnią się od siebie nie tylko rodzajem prowadzonych działań, ale również wielkością.

Działające na terenie całej Wspólnoty (państw członkowskich Unii Europejskiej) podmioty gospodarcze sklasyfikowano według dwóch kryteriów: zatrudnienia i obrotów (ew. całkowitego bilansu rocznego). Zgodnie z tymi kryteriami wyróżniono 3 grupy podmiotów: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tworzą one sektor małej i średniej przedsiębiorczości (MŚP). Szczegółową klasyfikację zawiera poniższa tabela:

Przedsiębiorstwa MIKRO MAŁE ŚREDNIE
Zatrudnienie Poniżej 10 pracowników Poniżej 50 pracowników Od 50 do 249 pracowników
Przychód netto ze sprzedaży Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro
Suma aktywów z bilansu Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 43 mln euro

Podmioty zatrudniające 250 i więcej pracowników należą do dużych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP stanowią w Polsce i Unii Europejskiej 99,8% ogólnej liczby firm. Polski MŚP wytwarza blisko połowę produktu krajowego brutto (PKB), jest miejscem pracy dla ponad 70% pracujących. W Polsce dominują mikrofirmy, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 96%. Aktywnych mikrofirm mamy w Polsce 1,67 mln. Tworzą miejsca pracy dla 3,5 mln osób (prawie 40% ogółu pracujących w firmach).


Zadania

Rejestry działalności gospodarczej

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych, z których usług na co dzień korzystamy (sklepy, zakłady usługowe), to firmy należące do sektora MŚP. Są ważnym pracodawcą dla właścicieli, członków ich rodzin oraz innych osób. Informacje o firmach są jawne.